Parkering

Föreningen förfogar över ett tvåplansgarage med 25 parkeringsplatser för medlemmar. För närvarande är alla dessa uthyrda till medlemmar. Kölängden är ganska konstant runt 7 väntande, men exakt väntetid är svårt att beräkna. Maila styrelsen om du vill ställa dig i kö för garageplats.

Policy för uthyrning av garageplatser
  1. Föreningen disponerar 46 garageplatser för bilar för uthyrning till medlemmar samt externa garagehyresgäster. I nedre plan ska i första hand medlem beredas möjlighet att hyra garageplats. I övre plan ska i första hand lokalhyresgäster samt externa hyresgäster beredas möjlighet att hyra garageplats.
  2. Intern, samt extern kölista upprättas då samtliga garageplatser är uthyrda.
  3. Endast en plats hyrs ut per lägenhet.
  4. Extern garagehyresgäst accepteras endast i nedre plan då den interna kölistan är tom och ingen lägenhetsförsäljning är nära förestående.
  5. Om garageplats avses delas mellan medlem och icke medlem ska kontraktet stå på medlemmen.
  6. Lokalhyresgäster har förtur före externa hyresgäster på övre garageplan.

Tvättplattan

  1. Spolplattan får endast utnyttjas av garagehyresgäster, och endast för avspolning. Ska på sikt avvecklas bla pga miljökrav.