Renovering

Allmänna regler och rutiner vid renovering/ombyggnad

 • Medlemmen måste kontakta stadsbyggnadskontoret för att kontrollera så att inte bygglov/bygganmälan krävs för den ombyggnad man önskar genomföra. Ritningar hämtas från stadsbyggnadskontoret https://bygglov.stockholm/hitta-ritningar/
 • Medlemmen anmäler till styrelsen planerade väsentliga förändringar av lägenheten (stadgarnas § 11). Underlag för renovering/ombyggnad inlämnas minst två månader innan tilltänkt renoverings-ombyggnadsstart.
 • Underlaget ska innehålla: Komplett beskrivning på vad som planeras göras, intyg om behörighetsbevis för våtrum (vid badrums, toa- och köksrenoveringar) samt uppgifter om entreprenörens försäkringsskydd. Ansökan mailas till föreningens förvaltare med kopia till styrelsen.
 • Styrelsen eller den/de, som ärendet delegerats till, bestämmer behovet av besiktning i samråd med medlemmen. Besiktning är på medlemmens bekostnad.
 • Föreningen påkallar besiktning på medlemmens bekostnad. Besiktningsprotokollet undertecknas av medlemmen och besiktningsmannen. Ritningar och andra underlag bifogas.
 • Behövs tillfälliga avstängningar av el och vatten begärs detta i god tid av föreningens förvaltare på medlemmens bekostnad.
 • Byggavfall och miljöfarligt avfall får inte slängas i föreningens grovsoprum. Ska du eller den byggfirma du anlitar använda byggsäckar måste du söka polistillstånd och en kopia på tillståndet skall lämnas till styrelsen. Byggsäckarna skall vara märkta med ditt namn. Här finns mer information om byggsäckar <https://static1.squarespace.com/static/59ccde15e5dd5bc1bf2ce7be/t/5cf76d52174186000153e6a1/1559719252346/Infolapp+om+byggsa%CC%88ckar+till+boende.pdf&gt;
 • Villkor för arbetets genomförande är att grannar inte störs mer än nödvändigt genom att respektera de tider för störande arbete, som styrelsen beslutat om.
 • Föreningens förvaltare och styrelsen meddelas när renoveringen/ombyggnaden är genomförd.

Regler för specifika förändringar

 • Om renoveringen/ombyggnaden leder till nya planlösningar måste nya ritningar för lägenheten alltid upprättas. Ritningarna ska även visa dragningar och anslutningar för VVS och VA. Ventilationen i lägenheten måste klara en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) även efter ombyggnationen. Ritningarna ska upprättas av arkitekt eller vara fackmannamässigt utförda av kunnig person. Underlagen lämnas till styrelsen för beslut. Styrelsen meddelar skriftligen medlemmen beslutet.
 • För nedtagning av vägg krävs besiktning av en behörig konstruktör som i sitt besiktningsprotokoll intygar att väggen inte är helt eller delvis bärande.
 • Flytt av kök till andra rum som innebär nya dragningar av rör eller påkoppling på annan stam är som regel inte tillåtet i föreningen. Detta på grund av medföljande problem med stopp i stammar och permanenta ljudstörningar. Flytt av kök till vardagsrum är vidare riskfyllt pga den isolering av sand som finns i golvet i fastighetens vardagsrum. Denna typ av isolering gör vattenläckor mycket svårupptäckta, och stor skada både på fastigheten i stort och på lägenheten kan hinna uppstå innan något märks över huvud taget.
 • Om renoveringen omfattar ventilation eller vatten/avlopp måste en besiktning ske efter slutfört arbete. Huset har mekanisk frånluft så inga fläktar med motor får kopplas till ventilationskanalerna. Endast spiskåpa med spjäll får kopplas till husets ventilation. Alternativ till detta är kolfilterfläkt som ej ansluts till ventilationskanal. Ventilationsdon får ej lockas och måste vara åtkomligt för sotning. Besiktningen bekostas av bostadsrättsinnehavaren och protokollet överlämnas till styrelsen efter att arbetet blivit godkänt.
 • Handdukstorken som finns i badrummen får inte kopplas ifrån eller monteras bort. Den är en gemensam värmekälla för fastigheten som bekostas av föreningen. Om du kopplar ifrån, eller monterar bort den, innebär det att du även stänger av värmen för övriga boenden.
 • Om man önskar åtgärda toamodulen/plåtkistan som toalettsitsen sitter på , t.ex. genom inkakling, måste: a) en inspektionslucka göras som bör vara minst 20×20 cm, b) en bottengjutning göras inne i stamslitsen och c) ett s.k. skvallerrör göras därifrån och ut genom slutsvängen så att eventuella läckor upptäcks tidigt. Allt detta bör dock vara självklart för en entreprenör.
 • Ingen fläkt med motor är tillåten. Endast köks don med självdrag. Alternativt en kolfilterfläkt som inte får kopplas till fastighetens ventilation utan måste evakuera i lägenheten. Byter du till kolfileterfläkt  måste don installeras i kök, till fastighetens ventilation och finnas väl åtkomligt för OVK (ersätter köks don med självdrag). Man får inte heller koppla ventilation med motor till badrumsdon.
 • Radiatorer får inte flyttas eller tas bort då värmesystemet för hela huset är sammankopplat. Vid problem med en radiator behöver en felanmälan göras.
 • Vattenburen golvvärme är inte tillåtet.
 • Avfallskvarnar är inte tillåtna.

Arbetstider vid renovering

Trivsel och lugn och ro är viktigt. Vänligen visa hänsyn genom att respektera tiderna. Planerar du störande arbete, till exempel bilning, anslå i förväg i portarna vilka dagar det ska ske så att dina grannar vet vad som är på gång.

”Normalt” arbete som borrning och hamrande:
Måndag – fredag: 08.00 – 20.00
Lördag: 10.00 – 17.00
Söndag och helgdag: Inget störande arbete

Bilning av betong, rivning av väggar och ihållande slagborrning:
ndag – fredag: 08.00 – 17.00
Lördag: 10.00 – 15.00
Söndag och helgdag: Inget störande arbete

Renoveringsansökan

Renoveringsansökan BRF Söders Hjärta