Rättigheter och ansvar

Att bo i en bostadsrätt innebär att vara med och ta ett gemensamt ansvar, vår förening och vårt hus blir inte bättre än vad vi tillsammans gör dem till. Styrelsen ska verka för samtliga medlemmars bästa och driva husets förvaltning. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet är du mycket välkommen att kontakta valberedningen. Gårdsgruppen tar gärna emot fler aktiva och du kanske själv har någon idé eller intresse som du vill driva i föreningen.

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter:

  • Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten.
  • Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om.

Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och i Bostadsrättslagen. Föreningens stadgar finns under fliken Dokument högst upp till höger på sidan.

Du är skyldig att bevara vad som kallas ”sundhet, ordning och skick” i din lägenhet och inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig. Som bostadsrättsinnehavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten som kan bli dyra att ersätta vid skada, exempelvis lägenhetens våtutrymmen. Se till att din hemförsäkring täcker in skada som du måste svara för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar! Fråga ditt försäkringsbolag om vad de har för bostadsrättsförsäkringar eller liknande alternativ. Tänk på att det finns skillnader i försäkringar för bostadsrätt respektive hyresrätt.

Vem står för vad?

Gränsdragningen går i princip vid din lägenhets ytterväggar – du står för det som finns innanför och vår förening står för det utanför.

Du svarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet, till exempel:

  • Allmänna förbättringar av lägenheten såsom nya tapeter och golvslipning
  • Inredning i kök och badrum
  • Glas i fönster och dörrar
  • Lägenhetens inner- och ytterdörrar
  • Ledningar och övriga installationer för vatten, värme, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar. Även eluttag på balkong/terrass är boendes ansvar. Här kan du läsa om hur du bäst underhåller avloppsledningar som hör till lägenheten.

Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, vattenledningar eller värmeelement måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Tänk på att det ofta krävs att en fackman utför arbetet.

Föreningen svarar för och bekostar det yttre underhållet till exempel:

  • Stamledningar för avlopp, värme, el och vatten
  • Målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar
  • Rökgångar och ventilationskanaler

För en mer komplett bild, läs mer om vad som gäller och vilka krav som ställs på dig som medlem i våra stadgar och i bostadsrättslagen. Ta del av stadgarna innan du blir medlem. Som medlem åtar du dig att följa stadgarna. Är du osäker på vad du får och inte får göra i din lägenhet, fråga styrelsen.

Brandsäkerhet

Det är viktigt att alla ska kunna känna sig trygga i vår boendemiljö och just därför är det viktigt att alla tar sitt ansvar och gör sitt för att efterleva brandsäkerheten.

Källarförråd

I källargångarna får det av säkerhetsskäl inte stå någonting. Om en brand uppstår måste brandförsvarets personal kunna ta sig in obehindrat. Dörrarna till förrådsgångar och garage skall alltid vara stängda och man får aldrig koppla ur dörrstängaren. Om en brand uppstår här inne rökfylls trapphuset omedelbart ifall dörren inte är stängd. I källarförråden får inte något elektriskt kopplas in till uttag som kan finnas i källargångar eller källarutrymmen.

Trapphusen

Varken entréplanet, trapphuset eller våningsplanen får användas till att förvara cyklar, barnvagnar, pulkor osv. Här skall det alltid vara tomt. Detta är ett krav från brandförsvaret. En brand i en barnvagn fyller snabbt trapphuset med giftig rök och cyklar, pulkor osv som står i vägen kan försvåra såväl utrymning som räddningsinsatser. Inte heller egen dörrmatta utanför din lägenhet är tillåtet av brandsäkerhetsskäl, dessutom försvåras städningen. I trapphusen på varje våningsplan finns brandsläckare monterade.

Det är förbjudet att vädra ut i trapphuset då det stör ventilationssystemets lufttryck och riskerar störa grannar.

Lägenheten

För din egen säkerhet i lägenheten – se över dina brandvarnare regelbundet, du bör ha minst en i lägenheten. Skaffa åtminstone en brandfilt och en brandsläckare samt lär dig hur du hanterar dessa.

Gasol & brandfarliga ämnen

Vare sig i källarförråden eller på balkongen/terrassen får det förvaras brandfarliga vätskor eller gasol – oavsett tubstorlek.

Vid brand

Om en brand uppstår i en lägenhet i ditt trapphus, larma brandförsvaret! Ring 112. Se till att din ytterdörr är stängd och att ingen av familjemedlemmarna försöker ta sig ut i trapphuset, stanna kvar i lägenheten.