Nyheter

Rapport från styrelsemöte 2019-08-13

 • Flera försäkringsärenden pågår.
 • 7/9 skulle ett avloppsrör lagas i garaget, tidpunkten tidigt på morgonen valdes då det skulle vara så litet flöde i röret som möjligt. Arbetet var planerat att vara tyst men då störningen var mycket värre än förväntat fick det avbrytas och färdigställdes senare samma dag.
 • Vi inväntar information om när balkonger som skyddsknackas ska rostskyddas.
 • Underlag från elinventeringen och angående sopsorteringen ska komma nu efter semestern.
 • Citymail är snart klara med sin ombyggnad och slutbesiktning ska ske inom kort. Verksamheten kommer påbörjas 9/9.
 • v. 34 kommer en cykelramp installeras i porten Siargatan 9 för att underlätta att flytta cyklar mellan gata och gården. Finns det behov kan en ramp även installeras i porten Siargatan 11.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 16 september. Akuta frågor svarar vi på så fort som möjligt, övrigt återkopplar vi till efter nästa styrelsemöte.

Störning inatt

Inatt gjordes ett försök till att byta ut en rostig bit av ett avloppsrör i garaget när flödet i rören var så litet som möjligt. Arbetet fick avbrytas då vi hörde att det störde trots försök att gå försiktigt fram.

Arbetet färdigställdes på morgonen.

Rapport från styrelsemöte 2019-06-24

 • Ett rör i garaget åtgärdas samt en mindre läcka åtgärdas.
 • Slutrapporten av skyddsknackningen av balkongerna visar att vi behöver förbättra rostskyddet till hösten. Arbetet kommer utföras med hjälp av en skylift. När vi vet datum kommer det annonseras.
 • Ombyggnaden av CityMails lokaler går enligt plan.
 • På andra sidan Åsögatan håller nya balkonger på att byggas vars arbete kan störa oss. Arbetet ska enligt uppgift vara klart 31/7.
 • Fläkten i garaget har låtit mer än normalt då filtret behövts bytas. Detta är åtgärdat.
 • Elinventeringen pågår.
 • Vi inväntar rapport från den konsult som ombetts titta på våra soplösningar.
 • Cykelgruppen har städat ut cykelrummen och nya cykelställ ska beställas. En ramp kommer beställas till trappan i Siargatan 9 för att lättare kunna ta upp cyklar på gården. Porten Siargatan 9 är vald då det har varit flest cyklar i det cykelrummet under de senaste åren och behovet därför bedömts som störst. Visar det sig vara en populär lösning på cykelträngseln kan även en ramp till Siargatan 11 beställas. Om vi senare ser ett behov av vädertäckning på gården ska cykelgruppen utreda detta.
 • Gårdsgruppen har beställt och monterat nytt bord och bänk vid grillen. Vid sommarens grillning ber vi alla tänka på att inte störa de som har fönster och balkong mot gården.
 • Inget att rapportera från balkonggruppen. De som är intresserade av eventuell balkong kan kontakta Tobias Nilsson Siargatan 11.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 13 augusti. Under sommaren kommer styrelsemailen bevakas och ärenden hanteras efter behov.

Glad sommar önskar styrelsen!

Rensning i cykelförråd

Ikväll 12/6 har cykelgruppen rensat i cykelförråd och barnvagnsrummet. Icke märkta cyklar, barnvagnar och pulkor har flyttats till långtidsförvaret. Barncyklar har flyttats till gården.

Då vi har begränsat med möjligheter att förvara cyklar i cykelrummen ska dessa endast användas för vuxencyklar som används ofta. Cykelgruppen undersöker möjligheten till fler cykelställ på gården och förbättrade möjligheter att ta upp cyklar på gården.

Kontakta styrelsen om du saknar en cykel, barnvagn eller pulka. Foton finns på allt som flyttats.

Cyklar som efter 6 månader fortfarande saknar ägare kommer skänkas till Polisen.

Rapport från styrelsemöte 2019-05-27

Styrelsen har beslutat att en sammanfattning av styrelsemöterna löpande kommer läggas upp på hemsidan. Sammanfattningen rör endast det som är relevant för alla medlemmar och tar inte upp frågor som rör enskilda.

Vi har haft flera försäkringsärenden som hanterats senaste månaderna som nu håller på att slutregleras.

Citymail är klara med rivningen i lokalen och nu återstår förbättringsarbeten och ombyggnader kök och badrum samt ytskikt. De mest störande delarna av arbetet är därför avklarade.

Roller och arbetsuppgifter förmedlades inom styrelsen.

Stämmoprotokollet är klart, länk kommer upp på hemsidan iunder dokument.

De nya stadgarna kommer läggas upp på hemsidan inom kort.

Samordning med de nya arbetsgrupperna diskuterades.

Cykelgruppen kommer organiserar städning i cykelrummet under juni, mer information kommer.

Nytt bord till gården är beställt.

Nästa styrelsemöte kommer ske 24/6. 

Angående frågor och synpunkter som skickas till styrelsen. Enkla frågor försöker vi svara på så snart som möjligt, mer komplicerade tar vi upp på nästa styrelsemöte.

Nya arbetsgrupper

Tack alla för ert engagemang på årsstämman! Tre nya arbetsgrupper har startats, för att undersöka balkongbygge, för att se över sophanteringen och en för att undersöka möjligheter till bättre cykelförvaring.

En mailadress har skapats för de som är intresserade av arbetet med att undersöka balkongbygge, balkong@brfsodershjarta.se.

Ombyggnad CityMail

CityMail ska nu börja sin ombyggnad av lokalen i bottenplan. Container kommer dagtid att stå på Åsögatan men tas bort varje kväll. Arbetstider enligt nedan:

Icke störande arbete

Vardagar           07:00-18:00

Lördagar           10:00-15:00

Söndagar          inget arbete

Särskilt störande arbete (bilning, rivning av väggar, ihållande slagborr)

Vardagar           08:00-16:00

Lördagar           inget arbete

Söndagar          inget arbete

Tider för störande arbete

Styrelsen har noterat att det pågått störande arbete både i Siargatan 9 och 11 under söndagar och helgdagar. Vi vill uppmärksamma alla medlemmar om våra regler kring störande arbete. Nya lappar har satts upp i trapphus och hissar. Om man hör något, påtala gärna för dom som stör när det händer och be dom respektera reglerna.

”Normalt” arbete, såsom hamrande och borrning:
Måndag – fredag: 08.00 – 20.00
Lördag: 10.00 – 17.00
Söndag och röd dag: Inget störande arbete

Bilning av betong, rivning av väggar och ihållande slagborrning:
Måndag – fredag: 08.00 – 17.00
Lördag: 10.00 – 15.00
Söndag och röd dag: Inget störande arbete

Rapport från Styrelsemöte 2019-05-02

Styrelsen har beslutat att en sammanfattning av styrelsemöterna löpande kommer läggas upp på hemsidan. Sammanfattningen rör endast det som är relevant för alla medlemmar och tar inte upp frågor som rör enskilda.

 • Vi har haft flera försäkringsärenden som hanterats senaste månaderna som nu håller på att slutregleras.
 • Resultatet av den knackning och inspektion av balkonger som genomfördes visade att inga åtgärder behövs i närtid. Entreprenören kommer inkomma med en fullständig rapport av vilka framtida reparationer som kan behövas och när för uppdatering av underhållsplanen.
 • Citymail har fått tillgång till lokalen på bottenvåningen. Föreningens förvaltare från Fastighetsägarna kommer bevaka ombyggnationen för föreningens räkning.
 • Elinventering (bedömning av maxeffektuttag) för att undersöka möjlighet till elbilsladdningsplatser pågår, om den visar på överskott av el gör vi en mer omfattande elinventering.
 • Datum för gårdsstädning beslutades till den 19/5 kl. 10. Ett nytt bord och bänk samt växter kommer köpas in och det finns en lång lista med städ och pyssesuppgifter. Alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till!
 • Datum för garagestädning beslutat till den 27/5. Informationslappar kommer sättas upp. Städningen ska om möjligt samordnas med spolning av golvbrunnarna i garaget.
 • Inget att rapportera från kassören.
 • Kallelse till stämma utdelad, handlingar kommer delas ut senast den 7/5.
 • Under nästa vecka kommer styrelsen gå rond med fastighetsskötaren enligt rutin.
 • När ny styrelse är vald kommer datum för nästa styrelsemöte bestämmas.  Angående frågor och synpunkter som skickas till styrelsen. Enkla frågor försöker vi svara på så snart som möjligt, mer komplicerade tar vi upp på nästa styrelsemöte.

Ny hyresgäst i Fonus gamla lokal i gatuplan

 • Föreningen har fredagen den 26/4 skrivit ett tioårigt hyresavtal med CityMail
 • De kommer att bedriva manuell postsortering och cykelburen distribution
 • CityMail kommer att initialt att bygga om lokalen för sina behov. Ombyggnadstiden beräknas till cirka tre månader med start i början på maj
 • Verksamheten planeras starta 15 augusti

Styrelsen har under en lång tid tillsammans med en mäklare specialiserad på kommersiella lokaler sökt efter ny hyresgäst efter Fonus. Vi som förening har velat att vissa krav ska vara uppfyllda, främst att verksamheten i lokalen i så liten utsträckning som möjligt skall vara störande för boende i huset. Vi har bland annat tackat nej till discobowling, obemannat hotell och förskola för drygt 100 barn. Vi har också eftersträvat att hitta en långsiktig hyresgäst, detta för att föreningen skall slippa söka ny hyresgäst om några år igen och därmed undvika återkommande ombyggnationer och mäklararvoden.

CityMails verksamhet i lokalen kommer att bedrivas 07.00-18.00 på vardagar. Ingen verksamhet på helgerna. Leverans sker på morgonen efter 07.00, beräknad tidsåtgång 10-15 minuter. Postsorteringen är manuell och distributionen är med cyklar som kommer att stå i lokalen. CityMail kommer också att hyra p-platser på garagets övre plan.

Ombyggnation kan naturligtvis komma att uppfattas som störande. Men att hyra ut lokalen helt utan anpassning var aldrig realistiskt. Tider för ombyggnadsarbetet är reglerat i kontraktet, till exempel är extra störande arbete såsom bilning inte tillåtet på helgerna. Styrelsens förhoppning är att boende skall förstå att detta ombyggnadsarbete är nödvändig för uthyrningen av lokalen och att det pågår under en mycket begränsad period, i synnerhet satt i relation till hela den tioåriga hyresperioden.

Finns det frågor runt CityMail är du välkommen att ställa dessa på vår stämma den 15 maj kl 19.00 i Åsö Vuxengymnasium.

Inspektion av balkonger 16/4

Morneon Bygg AB kommer att skyddsknacka två balkonger på Siargatan 11 tisdag morgon 16/4 kl 06-10. Berörda medlemmar är informerade. Entreprenören kommer ta en snabb titt på övriga balkonger. De behöver inte tillgång utan kommer göra inspektionen från gatan.

Tidigare skyddsknackning och kontroll utfördes 2016, inget underhållsarbete rekommenderades då.

Årsstämma 2019– den 15 maj kl 19.00

Den 15 maj klockan 19.00 är det dags för ordinarie årsstämma. Vi kommer som vanligt att hålla till i Åsö Gymnasium lokal B17. En formell kallelse med agenda kommer i ett senare skede.

Vill du lämna in en motion?

Om du vill lämna in en motion ska detta ske senast den 11 april, via e-post eller skriftligt i föreningens postbox i 9:an. Var noga med att formulera din motion på ett sådant sätt att stämman har något att ta ställning till. Allmänna frågor räknas inte som en motion, dessa kan med fördel diskuteras som en övrig punkt efter det att stämman är avslutad.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning

Styrelsen / brfsodershjarta@gmail.com

Indragning av fiber färdig

Fiber är nu indraget i fastigheten. Har du frågor rörande fiberinstallationen kontakta någon i bredbandsgruppen Nils Engström engstrom.nils[at]gmail.com eller David Sellberg davidsellberg[at]gmail.com