Årsstämma 25 maj kl 19.00

Tisdagen den 25 maj kl 19.00 är det dags för ordinare årsstämma. På grund av pandemin kommer stämman att hållas utomhus på gården. För att undvika trängsel ber vi att endast en person per lägenhet deltar fysiskt. Det kommer att finnas möjlighet för alla att poströsta. Ni med balkong/fönster mot gården kan delta på det sättet, i alla fall om ni inte bor för högt upp. Vi får alla hjälpas åt att hålla avstånd.

En formell kallelse med agenda och inkomna motioner kommer snart.

Vill du lämna in en motion?
Om du vill lämna in en motion ska detta ske senast 1 maj via e-post eller skriftligt i föreningens postbox på Siargatan 9.Var noga med att formulera din motion på ett sådant sätt att stämman har något att ta ställning till – en motion ska innehålla en bakgrund och ett förslag i form av ett yrkande som stämman kan bifalla eller avslå. Om motionen är otydligt skriven kommer styrelsen be motionären att förtydliga den så att stämman har något att rösta om.

På stämman förutsätts att samtliga har läst motionerna. Varje motionär kommer att få en begränsad tid att kortfattat presentera sin motion innan diskussion och röstning. Allmänna frågor räknas inte som motioner, utan kan med fördel diskuteras som en övrig punkt efter att stämman är avslutad.

Varmt välkomna!
Styrelsen BRF Söders Hjärta

Rapport från styrelsemöte 2021-03-15

På styrelsemötet diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Tidplan för styrelsens arbete fram till föreningsstämman i vår. Datum för inlämning av motioner aviseras inom kort. Stämman äger rum 25 maj.
 • Projektet för underhåll av balkonger fortsätter enligt plan. Projektledare ska nu väljas och offerter tas in för arbetet. Tid för arbetets start diskuterades utan något beslut, men kommer att förläggas så att medlemmar får lång framförhållning.
 • Planerat byte av lägenheternas elmätare är på gång och kommer inte kräva tillgång till lägenheterna. Därefter kommer byte av transformator för huset, något som kommer att aviseras i förväg.
 • Pågående renovering och förbättring av granngården. Styrelsen är i löpande kontakt med AFA Fastigheter och arbetet verkar gå enligt plan.
 • Beslut om att undersöka möjligheten för kollektivt internet-/bredbandsavtal för hela föreningen.

Styrelsen nås bäst via mail och besvarar frågor så fort vi kan. Var vänlig använd telefonnummer endast vid akuta ärenden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2021-02-15

På styrelsemötet diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Tidplan för styrelsens arbete fram till föreningsstämman i vår. Datum för stämma aviseras inom kort.
 • Projektet för underhåll av balkonger fortsätter enligt plan. Se separat nyhetsnotis om provborrning 8 mars.
 • Byte av eltransformator i fastigheten har aviserats av elnätsoperatören. Eventuella störningar av detta kommer att aviseras i så god tid som möjligt i förväg.
 • En rad åtgärder för att stärka säkerheten invändigt i fastigheten har beslutats och genomförs löpande under närmaste tiden.
 • Pågående renovering och förbättring av granngården. Styrelsen är i löpande kontakt med AFA Fastigheter och arbetet tycks gå sånär som enligt plan.

Styrelsen nås bäst via mail och besvarar frågor så fort vi kan. Var vänlig använd telefon endast vid akuta ärenden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Planerad provborrning av balkonger 8 mars

Den 8 mars kommer provborrning och besiktning av ett antal balkonger äga rum som en del av bedömningen av tillståndet i hela fastighetens balkongbestånd. Detta är en del av planerat underhåll och således inte något som uppkommit oväntat.

De boende som påverkas direkt ska ha blivit kontaktade.

Vänligen,
Styrelsen

Information om pågående renoveringar

I en av föreningens trappuppgångar pågår just nu två renoveringar. För information om planerade tider för arbete ombeds boende att använda uppgifter uppsatta i trapphus för att kontakta respektive entreprenör och/eller lägenhetsägare direkt.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-01-18

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter och beslut:

 • Kommande ombyggnation av granngården (Se separat notis)
 • Ordningen i soprummen har funnits undermålig och extra städning av soprummen har beställts.

Nästa styrelsemöte äger rum i mitten av februari. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Hjälp till med sandning av portrapporna

Nu finns det borste samt hinkar med sand utplacerade i alla portar så att den som upptäcker behovet kan borsta och sanda trapporna till våra portar. Trottoaren utanför är stadsdelens ansvar, men om snöröjningen inte skulle hinna med får man såklart gärna göra en insats där med.

Tillsammans håller vi porttrapporna säkra att gå i, tack för samarbetet!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kommande ombyggnation av granngård

AFA Fastigheter som förvaltar fastigheten som har gård angränsande vår kommer att genomföra ombyggnation av gården med start 25 januari. Arbetet kommer att ta ca 7 månader och innebära en del ljud- och luktalstrande aktiviteter.

BRF Söders Hjärtas fastighetsförvaltare har kopplats in för att se till föreningens och fastighetens intressen inför, under och efter detta arbete. Du är varmt välkommen att skriva till styrelsen på brfsodershjarta[a]gmail.com om du har frågor om detaljer kring ombyggnationen.

Vänligen,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-12-14

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter och beslut:

 • Kommande ombyggnation av granngården (Se separat notis)
 • Beslut fattades om ytterligare en låneamortering som genomförs innan årsskiftet.
 • Mindre åtgärder genomförda på fasaden som följd av tidigare översyn av deras skick.

Nästa styrelsemöte äger rum 18 januari. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Gott nytt år önskar,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-11-16

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter:

 • Val av entreprenör för teknisk besiktning av balkongbeståndet gjordes. Detta görs som del av ordinarie underhållscykel för våra balkonger och är alltså inte på grund av något särskilt eller oväntat uppkommet behov.
 • Ytterligare en låneamortering kommer sannolikt att genomföras i år, men beslutas slutgiltigt vid styrelsemötet i december.
 • Översyn av fasadernas skick har genomförts och funnits i mycket gott skick, sånär som på några små saker som vi beslutade åtgärda omgående.

Nästa styrelsemöte äger rum 12 december. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-10-12

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter:

 • Fastighetsägarna kommer för vår räkning ta in minst tre offerter för teknisk besiktning av hela balkongbeståndet. Detta görs som del av ordinarie underhållscykel för våra balkonger och är alltså inte på grund av något särskilt eller oväntat uppkommet behov.
 • Föreningen har gjort en ny amortering på sina lån, och ytterligare en kommer att diskuteras vid styrelsemötet i december.
 • Styrelsen har nu utrett frågan om laddplatser för elbilar i garaget nog för att landa i ett svar på den motion som inkom till vårens föreningsstämma. Detta kommer att delges i kommande nyhetsbrev.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Gårdsstädning 18/10 kl 10

Kära grannar,

Det är höst och dags att se till vår gemensamma gård – sopa löv, rensa rabatter och ställa undan möbler. Vill du ställa undan din cykel för vintern kommer det finnas möjlighet att flytta ner den till långtidsförvaret. På grund av rådande läge kommer vi liksom i våras tyvärr inte ha en gemensam fika. Vi ses söndag den 18/10 kl 10!

Rapport från styrelsemöte 2020-09-14

På styrelsemötet den 14 september diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Arbetet med att ta fram fakta och underlag avseende laddplatser i garaget fortsätter.
 • Diskussioner om ytterligare amorteringar och förslag på beslut om belopp och löptid bereds av enskilda styrelsemedlemmar inför nästa styrelsemöte.
 • Skärmtak har nu installerats högst upp över samtliga balkongrader mot gården. Detta med avsikten att skydda hela balkongraderna bättre mot väder och vind.
 • Arbetet fortsätter med att se över balkongerna, med beslut om att undersöka möjlighet att ta in offerter för en komplett besiktning för att fastställa balkongernas skick. Mer information följer.
 • Information om höststäddag på gården följer i trapphusen och här på hemsidan.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 oktober. Tveka inte att höra av dig till styrelsen om det är något du undrar över eller har förslag, så tar vi upp dessa då. Använd telefonnummer endast i akuta ärenden. Mailadress hittar du under fliken Kontakt.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Ljuddämpande matta till CityMail

CityMail kommer att lägga in en ny ljuddämpande matta i sin lokal för att minska ljud upp i lägenheterna ovanför. Arbetet påbörjas fredagen den 4 september och pågår under helgen. Trots att hantverkarna är så tysta som det går så kan det ändå komma att låta lite.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-08-17

På styrelsemötet den 17 augusti diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Arbetet med att ta fram fakta och underlag avseende laddplatser i garaget fortsätter. Elinventering är slutförd med slutsatsen att fastighetens elbehov täcks väl.
 • Diskussioner om ytterligare amorteringar, med förhoppning om beslut vid nästa styrelsemöte.
 • Balkongknackning har genomförts och arbetet fortsätter med att se över balkongerna. Mer information följer under hösten.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Nyhetsbrev 2020-06-26

Hej!
Nu kan du hitta föreningens senaste nyhetsbrev i din postlåda, eller på länken nedan. Här kan du läsa om vad som hänt i våra fastigheter den senaste tiden, lite om vad som är på gång och ta del av rekommendationer och tips.

Nyhetsbrev 2020-06-26

Vänligen,
Styrelsen

Skyddsknackning av balkonger

Skyddsknackning kommer att utföras på två balkonger på gårdssidan under måndag den 13 juli. Arbetet görs utifrån så åtkomst via lägenhet behövs ej.

Vänligen,
Styrelsen