Årsstämma 25 maj kl 19.00

Tisdagen den 25 maj kl 19.00 är det dags för ordinare årsstämma. På grund av pandemin kommer stämman att hållas utomhus på gården. För att undvika trängsel ber vi att endast en person per lägenhet deltar fysiskt. Det kommer att finnas möjlighet för alla att poströsta. Ni med balkong/fönster mot gården kan delta på det sättet, i alla fall om ni inte bor för högt upp. Vi får alla hjälpas åt att hålla avstånd.

En formell kallelse med agenda och inkomna motioner kommer snart.

Vill du lämna in en motion?
Om du vill lämna in en motion ska detta ske senast 1 maj via e-post eller skriftligt i föreningens postbox på Siargatan 9.Var noga med att formulera din motion på ett sådant sätt att stämman har något att ta ställning till – en motion ska innehålla en bakgrund och ett förslag i form av ett yrkande som stämman kan bifalla eller avslå. Om motionen är otydligt skriven kommer styrelsen be motionären att förtydliga den så att stämman har något att rösta om.

På stämman förutsätts att samtliga har läst motionerna. Varje motionär kommer att få en begränsad tid att kortfattat presentera sin motion innan diskussion och röstning. Allmänna frågor räknas inte som motioner, utan kan med fördel diskuteras som en övrig punkt efter att stämman är avslutad.

Varmt välkomna!
Styrelsen BRF Söders Hjärta

Rapport från styrelsemöte 2021-03-15

På styrelsemötet diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Tidplan för styrelsens arbete fram till föreningsstämman i vår. Datum för inlämning av motioner aviseras inom kort. Stämman äger rum 25 maj.
 • Projektet för underhåll av balkonger fortsätter enligt plan. Projektledare ska nu väljas och offerter tas in för arbetet. Tid för arbetets start diskuterades utan något beslut, men kommer att förläggas så att medlemmar får lång framförhållning.
 • Planerat byte av lägenheternas elmätare är på gång och kommer inte kräva tillgång till lägenheterna. Därefter kommer byte av transformator för huset, något som kommer att aviseras i förväg.
 • Pågående renovering och förbättring av granngården. Styrelsen är i löpande kontakt med AFA Fastigheter och arbetet verkar gå enligt plan.
 • Beslut om att undersöka möjligheten för kollektivt internet-/bredbandsavtal för hela föreningen.

Styrelsen nås bäst via mail och besvarar frågor så fort vi kan. Var vänlig använd telefonnummer endast vid akuta ärenden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2021-02-15

På styrelsemötet diskuterades bl.a. följande frågor och beslut:

 • Tidplan för styrelsens arbete fram till föreningsstämman i vår. Datum för stämma aviseras inom kort.
 • Projektet för underhåll av balkonger fortsätter enligt plan. Se separat nyhetsnotis om provborrning 8 mars.
 • Byte av eltransformator i fastigheten har aviserats av elnätsoperatören. Eventuella störningar av detta kommer att aviseras i så god tid som möjligt i förväg.
 • En rad åtgärder för att stärka säkerheten invändigt i fastigheten har beslutats och genomförs löpande under närmaste tiden.
 • Pågående renovering och förbättring av granngården. Styrelsen är i löpande kontakt med AFA Fastigheter och arbetet tycks gå sånär som enligt plan.

Styrelsen nås bäst via mail och besvarar frågor så fort vi kan. Var vänlig använd telefon endast vid akuta ärenden.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Planerad provborrning av balkonger 8 mars

Den 8 mars kommer provborrning och besiktning av ett antal balkonger äga rum som en del av bedömningen av tillståndet i hela fastighetens balkongbestånd. Detta är en del av planerat underhåll och således inte något som uppkommit oväntat.

De boende som påverkas direkt ska ha blivit kontaktade.

Vänligen,
Styrelsen

Information om pågående renoveringar

I en av föreningens trappuppgångar pågår just nu två renoveringar. För information om planerade tider för arbete ombeds boende att använda uppgifter uppsatta i trapphus för att kontakta respektive entreprenör och/eller lägenhetsägare direkt.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Rapport från styrelsemöte 2020-01-18

På det senaste styrelsemötet behandlades bl.a. följande punkter och beslut:

 • Kommande ombyggnation av granngården (Se separat notis)
 • Ordningen i soprummen har funnits undermålig och extra städning av soprummen har beställts.

Nästa styrelsemöte äger rum i mitten av februari. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till styrelsen, i första hand och om möjligt per e-post, och via telefon endast i akuta ärenden. Vi svarar så snart som möjligt, men senast efter nästföljande styrelsemöte om frågan behöver diskussion.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Hjälp till med sandning av portrapporna

Nu finns det borste samt hinkar med sand utplacerade i alla portar så att den som upptäcker behovet kan borsta och sanda trapporna till våra portar. Trottoaren utanför är stadsdelens ansvar, men om snöröjningen inte skulle hinna med får man såklart gärna göra en insats där med.

Tillsammans håller vi porttrapporna säkra att gå i, tack för samarbetet!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen